Monday, June 14, 2010

Internet–ი და ადამიანი როგორც სო­ცი­ალ­ური ცხ­ოვ­ელი

არ­ის­ტო­ტე­ლე ამ­ბო­ბდა, ად­ამ­ია­ნი სო­ცი­ალ­ური ცხ­ოვ­ელ­იაო. მი­სი ეს მო­სა­ზრ­ება დღ­ეს, ინ­ტე­რნ­ეტ­ის ეპ­ოქ­აში, კი­დევ უფ­რო და­მა­ჯე­რე­ბლ­ად ჟღ­ერს. ინ­ტე­რნ­ეტ­ის შე­ქმ­ნა­ ჯერ კი­დევ XX სა­უკ­უნ­ის ორ­მო­ცდ­აა­თი­ან წლ­ებ­ში და­იწ­ყო. თავიდან ამ გლ­ობ­ალ­ურ ქს­ელ­ში მუ­შა­ობა იმ­დე­ნად რთ­ული აღ­მო­ჩნ­და, რომ ამ­ას მხ­ოლ­ოდ „ტვ­ინ­იკ­ოსი“ მე­ცნ­იე­რე­ბი ახ­ერ­ხე­ბდ­ნენ. მა­გრ­ამ ტე­ქნ­ოლ­ოგ­ია ვი­თა­რდ­ებ­ოდა და უა­მრ­ავი ად­ამ­ია­ნის და­უღ­ალ­ავი შრ­ომ­ის ფა­სად, მი­სი თა­ნა­მე­დრ­ოვე სა­ხე ჩა­მო­ყა­ლი­ბდა – ინ­ტე­რნ­ეტი, რო­მლ­ის უდ­იდ­ესი ნა­წი­ლიც სო­ცი­ალ­ურ ქს­ელ­ებს უჭ­ირ­ავთ. და გა­მო­ვი­და, რომ კა­ცო­ბრ­იო­ბამ ამ­დე­ნი ძა­ლი­სხ­მე­ვა იმ­იტ­ომ გა­იღო, რომ გა­რკ­ვე­ულ­წი­ლად, ძვ­ელი ბე­რძ­ენი ფი­ლო­სო­ფო­სის მი­ერ დი­დი ხნ­ის წინათ ნა­თქ­ვა­მი და­ემ­ტკ­იც­ებ­ინა.

სო­ცი­ალ­ური ქს­ელ­ები ერ­თგ­ვა­რი თა­ნა­მე­გო­ბრ­ობ­აა, რო­მლ­ის ფა­რგ­ლე­ბშ­იც სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბის მქ­ონე ად­ამ­ია­ნე­ბი ურ­თი­ერ­თო­ბენ და ინ­ფო­რმ­აც­იას ცვ­ლი­ან. რა­ელ­ურ­ად, სო­ცი­ალ­ური ქს­ელი, ერ­თგ­ვა­რი ვი­რტ­უა­ლუ­რი თა­ვშ­ეყ­რის ად­გი­ლია, სა­დაც ად­ამ­ია­ნე­ბი თა­ვის მე­გო­ბრ­ებ­ის გა­რე­მო­ცვ­აში ფო­ტო­ებს ათ­ვა­ლი­ერ­ებ­ენ, სა­უბ­რო­ბენ, ჭო­რა­ობ­ენ, ახ­ალ მე­გო­ბრ­ებს იძ­ენ­ენ... ერ­თი სი­ტყ­ვით, დრ­ოს ატ­არ­ებ­ენ. მა­გა­ლი­თად, მს­ოფ­ლი­ოში, და მათ შო­რის სა­ქა­რთ­ვე­ლო­შიც, ერთ-ერ­თი ყვ­ელ­აზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი სო­ცი­ალ­ური ქს­ელი FaceBook-ია. ანუ, რო­გო­რც მას ქა­რთ­ულ­ად უწ­ოდ­ეს, პი­რწ­იგ­ნა­კი. FaceBook-ი სა­ხე­ლმ­წი­ფო რომ ყო­ფი­ლი­ყო, ის მო­სა­ხლ­ეო­ბით მს­ოფ­ლი­ოში მე­ოთ­ხე ად­გი­ლზე იქ­ნე­ბო­და.

მას შე­მდ­ეგ, რაც სხ­ვა­და­სხ­ვა ქვ­ეყ­ნე­ბის ფა­რთო სა­ზო­გა­დო­ება ინ­ტე­რნ­ეტ­ის­კენ და­იძ­რა და სო­ცი­ალ­ურ ქს­ელ­ებს მი­აშ­ურა, მს­ოფ­ლიო პო­ლი­ტი­კო­სე­ბმა და სუ­ლი­ერ­მა ლი­დე­რე­ბმ­აც არ და­აყ­ოვ­ნეს. ის­ინი ხომ ყო­ვე­ლთ­ვის იქ არ­იან, სა­დაც ხა­ლხ­ია. პი­რვ­ელი მა­ღა­ლი დო­ნის პო­ლი­ტი­კო­სი, რო­მე­ლმ­აც სო­ცი­ალ­ური ქს­ელ­ებ­ის აქ­ტი­ური გა­მო­ყე­ნე­ბა და­იწ­ყო, ბა­რაკ ობ­ამ­აა. მა­გრ­ამ ბა­რაკ ობ­ამა მა­რტო FaceBook–ის მო­მხ­მა­რე­ბე­ლი რო­დია? იგი თა­ვი­სი სა­არ­ჩე­ვნო კო­მპ­ან­იის მს­ვლ­ელ­ობ­ის­ას აქ­ტი­ურ­ად იყ­ენ­ებ­და Twitter-საც. ტვ­იტ­ერი ინ­გლ­ის­ურ­ად „ჭი­კჭ­იკს“ ნი­შნ­ავს. ის სო­ცი­ალ­ური ქს­ელი, და ამ­ავე დრ­ოს, მი­კრო ბლ­ოგ­ინ­გის სე­რვ­ის­იც­აა. ტვ­იტ­ერ­ში და­რე­გი­სტ­რი­რე­ბუ­ლი ად­ამ­ია­ნე­ბი მო­კლე შე­ტყ­ობ­ინ­ებ­ებს ტო­ვე­ბენ თა­ვის პე­რს­ონ­ალ­ურ გვ­ერ­დე­ბზე. მა­გა­ლი­თად, ას­ეთ­ებს: „ახ­ლა კო­ნფ­ერ­ენ­ცი­აზე ვი­მყ­ოფ­ები და მო­ხს­ენ­ებ­ას ვუ­სმ­ენ!“ ან, „ინ­ტე­რნ­ეტ­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ვე­ბგ­ვე­რდი ვი­პო­ვე! აი, ლი­ნკი და თქ­ვე­ნც გა­და­ხე­დეთ!“ ან „ცუდ ხა­სი­ათ­ზე ვარ და ვი­ნმ­ემ გა­მა­მხ­ნე­ვეთ!“ მო­კლ­ედ, რაც გი­ნდა, ის შე­გი­ძლ­ია ჩა­წე­რო. ერ­თა­დე­რთი შე­ზღ­უდ­ვა, ტე­ქს­ტის მო­ცუ­ლო­ბაა. მხ­ოლ­ოდ მო­კლე შე­ტყ­ობ­ინ­ებ­ის და­წე­რა („და­პო­სტ­ვაა“) შე­სა­ძლ­ებ­ელი. ტვ­იტ­ერ­ის პე­რს­ონ­ალ­ურ გვ­ერ­დე­ბს თა­ვი­ან­თი მკ­ით­ხვ­ელ­ები (Follower-ები) ჰყ­ავს. შე­სა­ბა­მი­სად, რაც უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სოა გვ­ერ­დი, მით მე­ტია მა­თი რა­ოდ­ენ­ობა. ის­ინი თა­ნა­მე­გო­ბრ­ობ­ებ­ში ერ­თი­ან­დე­ბი­ან. დღ­ეს­დღ­ეო­ბით, ობ­ამ­ას ტვ­იტ­ერს 3,368,004 Follower - ი ჰყ­ავს. ვი­ნა­იდ­ან ობ­ამა სა­კმ­აოდ სა­ქმ­ია­ნი ად­ამ­ია­ნია, მი­სი დღ­ის გა­ნრ­იგ­იც, შე­სა­ბა­მი­სად, ძა­ლზ­ედ გა­და­ტვ­ირ­თუ­ლია. მი­სი ტვ­იტ­ერ­ის სა­შუ­ალ­ებ­ით კი ნე­ბი­სმ­იერ ად­ამ­ია­ნს შე­უძ­ლია გა­იგ­ოს, თუ რა აქ­ვს მას და­გე­გმ­ილი დღ­ის გა­ნმ­ავ­ლო­ბა­ში, ან რით არ­ის და­კა­ვე­ბუ­ლი ნე­ბი­სმ­იერ კო­ნკ­რე­ტულ მო­მე­ნტ­ში. ბუ­ნე­ბრ­ივ­ია, ამ სე­რვ­ის­ით ხშ­ირ­ად ჟუ­რნ­ალ­ის­ტე­ბი სა­რგ­ებ­ლო­ბენ, რა­თა თვ­ალ­ყუ­რი ად­ევ­ნონ კო­ნკ­რე­ტუ­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის გა­მო­ნა­თქ­ვა­მე­ბს და გა­და­წყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბს. თუ­მცა ნე­ბი­სმ­იერ ად­ამ­ია­ნს­აც შე­უძ­ლია ამ­ერ­იკ­ის პრ­ეზ­იდ­ენ­ტის ტვ­იტ­ერ­ის Follower - ი გა­ხდ­ეს. მა­გრ­ამ ყვ­ელა პო­ლი­ტი­კუ­რი ლი­დე­რი რო­დი იქ­ცე­ვა ობ­ამ­ას­ავ­ით?! მა­გა­ლი­თად, ინ­გლ­ის­ის პრ­ემ­იერ-მი­ნი­სტ­რს თა­ვის დრ­ოზე ვი­ღა­ცამ და­ას­წრო და მი­სი სა­ხე­ლით, ყა­ლბი გვ­ერ­დი შე­ქმ­ნა ტვ­იტ­ერ­ში. ამ­იტ­ომ, პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი ხშ­ირ­ად ხუ­მა­რა ინ­ტე­რნ­ეტ-მო­მხ­მა­რე­ბე­ლთა მს­ხვ­ერ­პლ­ნი ხდ­ებ­იან.

ინ­ტე­რნ­ეტს, კე­რძ­ოდ კი სო­ცი­ალ­ურ ქს­ელ­ებს, სუ­ლი­ერ­მა ლი­დე­რე­ბმ­აც მი­აშ­ურ­ეს. რა­მდ­ენ­იმე დღ­ის წინ და­ლაი ლა­მა­მაც გა­ხს­ნა თა­ვი­სი გვ­ერ­დი ტვ­იტ­ერ­ში. ბო­ლო ჩა­ნა­წე­რი, რო­მე­ლიც და­ლაი ლა­მას ტვ­იტ­ერ­ზე ამ­ოვ­იკ­ით­ხე, ას­ეთი იყ­იო: „The Dalai Lama appears on Twitter and „tweets for a better world“ – რაც ქა­რთ­ულ­ად ასე ჟღ­ერს: „და­ლაი ლა­მა გა­ჩნ­და ტვ­იტ­ერ­ში და „ჭი­კჭ­იკ­ებს უკ­ეთ­ესი მს­ოფ­ლი­ოს­ათ­ვის“.

ინ­ტე­რნ­ეტ­ის დი­დი მო­ყვ­არ­ული რუ­სე­თის ახ­ლა­ნდ­ელი პრ­ეზ­იდ­ენ­ტიც არ­ის. მას ვი­დეო-ბლ­ოგი აქ­ვს - მი­სი პრ­ეს­მდ­ივ­ანი პრ­ეზ­იდ­ენ­ტის ინ­ტე­რვ­იუ­ებს ინ­ტე­რნ­ეტ­ში ან­თა­ვს­ებს. შე­მდ­ეგ კი მს­ურ­ვე­ლებს სა­შუ­ალ­ება აქ­ვთ, კო­მე­ნტ­არ­ები და­ურ­თონ მე­დვ­ედ­ევ­ის ვი­დე­ოგ­ამ­ოს­ვლ­ებს.
თა­ვი­სი ბლ­ოგი ირ­ან­ის პრ­ეზ­იდ­ენ­ტს, აჰ­მა­დი­ნე­ჯე­დს­აც აქ­ვს. მი­სი მი­სა­მა­რთი ინ­ტე­რნ­ეტ­ში კი ვი­პო­ვე, მა­გრ­ამ გვ­ერ­დი რა­ტო­მღ­აც არ გა­იხ­სნა.

ბმულები:
ბა­რაკ ობ­ამ­ას ტვ­იტ­ერი: http://twitter.com/BARACKOBAMA
და­ლაი ლა­მას ტვ­იტ­ერი: http://twitter.com/DalaiLama
დი­მი­ტრი მე­დვ­ედ­ევ­ის ვი­დე­ობ­ლო­გი: http://blog.kremlin.ru/
მუ­ჰა­მედ აჰ­მა­დი­ნე­ჯე­დის ბლ­ოგი: http://www.ahmadinejad.ir/


14 comments:

 1. სანდრო, დიდი მადლობა პოსტისთვის და ასევე ჩვენს ბლოგზე თანაავტორობის სურვილისთვის. მაქვს ერთი კიტხვა: შენი აზრით ტვიტერი რატომ არ არის ისეთივე პოპულარული, როგორც ფეისბუქი?

  ReplyDelete
 2. ტვიტერს ჩემის აზრით უფრო სპეციფიური მომხმარებელი ყავს. ტვიტერი მემგონი უფრო პრეს სამსახურის მაგივრობას წევს. ანუ ტვიტერის დახმარებით საქმიანი ადამიანები, შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები კონკრეტულ მესიჯებს უგზავნიან თავიანთ თაყვანისმცემკლებს იმის შესახებ თუ ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში რას აკეთებენ. ფეისბუქი კი უფრო ზოგადი არის, ფეისბუქში უფრო მეტის გაკეთების საშუალება არსებობს და მემგონი ამიტომაც ზოგიერთი უპირატესობას ფეისბუქს ანიჭებს.

  მემგონი საქართველოში ტვიტერი იმიტომ არ არის ისეთივე პოპულარული როგორც ვთქვათ ამერიკაში ვინაიდან ჩვენთან ერთი კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებაში არ ხდება იმდენი დასატვიტი ცვლილება დღის განმავლობაში როგორც ამირიკელის ცხოვრებაში :)

  ReplyDelete
 3. საქართველოში გინდ ფეისში ად გინდ ტვიტერში ამა თუ იმ კომპანიის აქტივობამ და გააქტიურებამ გამაღიზიანებელი ელფერი შეიძინა. სოციალურ ქსელში კომპანიების პიარს სპამად აღიქვამენ. პირადად მე ფეისბუქის ელ-ფოსტაზე მომდის სხვადასხვა კომპანიის შემოთავაზება, რომელსაც არ ვთხოვდი და არც მაინტერესებს; მომდის ამა თუ იმ თეატრის აფიშა და ბილეთების ფასი, რომელიც არ მჭირდება და თუ დამაინტერესა ისედაც ვნახავ ინტერნეტში; ანუ სოციალური ქსელის ფუნქცია არ არის ჯერ გააზრებული მომხმარებლების მიერ და ისინი დროზე ადრე მარხავენ საკუთარ თავს.

  ReplyDelete
 4. ძალიან საინტერესო პოსტია. :)))) დიდი მადლობა სანდრო,...

  ReplyDelete
 5. პოსტი მართლა საინტერესოა და ამ თემას თუ კიდევ მიუბრუნდებით კარგი იქნება. გადმოქართულებული "პირწიგნაკის" ვერსია ძალიან მაგარია და პირადად მე, აქ განთავსებული შემოთავაზებები და რეკლამები ძალიან მეხმარება ორიენტაციაში, თუნდაც თბილისის მასშტაბით (მე რეგიონიდან ვარ).

  ReplyDelete
 6. მე კიდევ ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება ამ ბლოგის შემხედვარე (მაინც ყოველი შემთხვევისთვის ბოდიშს კი ვიხდი:) ), რომ არა მხოლოდ პირწიგნაკია გადმოქართულებული, არამედ აქ დადებული სტატიების 90% IMHO

  ReplyDelete
 7. ხო, ეგ არ ვიცი!

  ReplyDelete
 8. გადმოქართულებულში რას გულისხმობთ? ამ ბლოგზე განთავსებული სტატიებია ნათარგმნი ქართულად, თუ ტერმინები, რომელიც ამ ბლოგის სტატიებშია გამოყენებული? და თუ თქვენი პასუხი იქნება პირველი ჩემი ვერსიის სასარგებლოდ, ძალიან გთხოვთ რომ კონკრეტულად დადოთ იმ სტატიის ლინკი, რომელზეც ფიქრობთ რომ ნათარგმნია ქართულად. თუმცა თქვენ თუ ამბობთ, რომ 90 % ნათარგმნია, მაშინ თითქმის ყველა სტატიის მიმართ გქონიათ ასეთი პრეტენზია, რაზეც მე შემიძლია გითხრათ, რომ საბედნიეროდ ცდებით.

  ReplyDelete
 9. ძალიან საინტრესო პოსტია სანდრო, მადლობა. მე მაგალითად ტვიტერს წარმატებით ვიყენებ როგორც ინფორმაციის მიღების ისეთივე წყაროს, როგორიც Google Reader-ია, ანუ ყველა იმ ვებ გვერდის მიმდევარი ვხდები, საიდანაც მაინტერესებს ინფორმაციის მიღება, ასევე ვიმედვნებ, რომ დადგება ის დრო, როდესაც ტვიტერზეც იმდენივე მიმდევარი მეყოლება, რამდენიც მეგობარი მყავს ფეისბუქზე :)

  Anonymous #4, ვეთანხმები ბერდიას, თუ შეიძლება დადეთ იმ სტატიების ლინკი, რომელიც გადმოქართულებულად მიგაჩნიათ!

  ReplyDelete
 10. დიდი მადლობა ყველას კომენტარებისათვის :)

  ReplyDelete
 11. სტატია მეც ძალიან მომეწონა :) გმადლობ:)

  მინდოდა თვითერთან დაკავშირებით მეთქვა, რომ ის ჯერ არ არის პოპულარული. აბა გაიხსენეთ ასე ერთი წლის წინ ფეისბუქი?

  ვფიქრობ,თვითერიც მალე გახდება პოპულარული. მე თვითერი უფრო მომწონს და საერთოდ ვთვლი, რომ თვითერი არის ნომერი 1 სც. ქსელი მსოფლიოში და მისი შესაძლებლობები უზარამაზარია, პრინციპშჰი როგორც ფეისბუქის. თუმცა, ჩვენთან ფესიბუქს მგამოყენებ არ იციან. კომპანიებს იგი, მხოლოდ სპამის საშუალება ჰგონიათ...

  ReplyDelete
 12. სანდრო, ტვიტერი და ფეისი გასაგებია, მაგრამ დღეს რაღაც კიდევ ახალი მანახეს და იქნებ გამარკვიო შენ მაინც, როგორც ამ მიმართულების მცოდნემ - http://www.issuu.com/ რაღაა?

  ReplyDelete
 13. ვაა, აი კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი. მე არც მქონია ამის შესახებ გაგებული და მადლობა გიო რომ დასვი კითხვა.

  რაც შეეხება ტვიტერს. საქართველოში მისი განვითარებისთვის აუცილებელია, რომ მობილურმა ოპერატორებმა ამას შეუწყონ ხელი. კერძოდ, მე როგორც ვიცი, საქართველოში, ჩვენ არ გვაქვს შესაძებლობა, რომ საკუთარ ტვიტერ გვერდზე მობილურიდანაც ავტომატურად ავსახოთ ინფორმაცია. მაგალითად, თუ სადმე ხარ და თან არ გაქვს კომპიუტერი და ინტერნეტი, შეგიძლია ტექსტური შეტყობინებით, პირადი მობილურიდან შენი პოსტი გააგზავნო შენს ტვიტერ გვერდზე და ის ავტომატურად აისახება. თუ ჩვენთან ეს შესაძლებელი გახდება, ვფიქრობ, ის ასევე ნაწილობრივ ბიზგს მისცემს მის პოპულარიზაციას.

  ReplyDelete
 14. ანონიმუსს ვეთანხმები

  მეც კი პირადად გავხსენი ჩემი სამსახურის გვერდი ფეისბუქზე
  მაგრამ არასოდეს
  არავიტარ შემთხვევაში არ ვსპამერობ
  ინბოქსში არასოდეს გამიგზავნია არც ერთი შეტყობინება

  და როგორც კი რომელი კომპანიიდან 3ჯერ მაინც მომდის მსგავსი სარეკლამო შეტყობინებები ინბოქსსი
  მაშინვე ვშლი ჩემს თავს ამ გვერდიდან

  ინფორმაციის მიწოდება არ უნდა იყოს მომაბბეზრებელი და ანტირეკლამა და ანტიიმიჯი არ უნდა გამოდიოდეს არავითარ შემთხვევაში

  რაც შეეხება ტვიტერს და ფეისბუქს – ორივეს აქტიური მომხმარებელი ვარ
  მაგრამ ფეისის განსაკუთრებით
  უფრო მრავალლფეროვანი და მისაღებია ჩემთვის სიმარტივის თვალსაზრისით

  ReplyDelete