Tuesday, February 2, 2010

წინასწარი ხედვა = კრიზისის გასაღები

დღესდღეობით ყველა ორგანიზაციისათვის იქნება ეს სამთავრობო, ბიზნეს თუ არასამთავრობო, დგება ისეთი პერიოდი როდესაც ჩნდება კრიზისი. კრიზისის პრევენცია და მისი გადალახვა პიარ სპეციალისტის დავალებაა. პიარი, როგორც პროფესია კრიზისული სიტუაციების მოგვარებაში იღებს სათავეს.
კრიზისების მიზეზი შეიძლება იყოს დაკავშირებული ფიზიკურ დაზიანებასთან – ბუნებრივ მოვლენებთან, სტიქიური უბედურებებთან. ზოგიეთი კრიზისი ვითარდება ერთი ადმიანის ან ადმიანთა ჯგუფის წინასწარ განზრახული მოქმედებით.
წინასწარგანზრახული კრიზისები, რომლებიც დაკავშირებულია ფიზიკურ განადგურებასთან – ეს ჩვეულებრივ არის ტერორისტული აქტი და გატაცება. ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ბოროტი ხმების გავრცელება. არსებობს ასევე არაწინასწარგანზრახული კრიზისები იგი მოიცავს აფეთქებას და ხანძარს.რა ორგანიზაციაშიც არ უნდა მუშაობდეს პიარ სპეციალისტი, კრიზისების უმრავლესობა შეიძლება ვივარაუდოთ და მოვემზადოთ ამისათვის. წინასწარი ხედვა –არის გასაღები კრიზისის გონებრივი გადაწყვეტის.წინასწარხედვა ხშირად მოიცავს იმას, რომ გამოვყოთ კრიზისის ზუსტად ის ტიპები რომელსაც შეიძლება შეეჯახოს ორგანიზაცია.
კრიზისის ბევრი მმართველი სარგებლობს კრიზისის ტიპოლოგიის აღწერით. როგორც კი ისინი არკვევენ კრიზისის ტიპს. მაგალითად “ტექნოლოგიურს” მათ უადვილდებათ კრიზისის საწინააღმდეგო ღონისძიებების მოფიქრება. შეფასების მნიშვნელოვანი ნაწილი ნებისმიერი შესაძლო კრიზისა არის კომპანიის სუსტი ადგილის გამოვლენა კრიზისის განვითარების უარესი ვარიანტის შემთხვევაში.
კრიზისის მართვაში ფასდაუდებელი დახმარება შეიძლება გასწიოს სწორმა ორმხრივმა პიარის მოდელმა. კრიზისის შემთხვევაში ორგანიზაციისათვის პრობლემას წარმოადგენს მის მიერ არჩეული საქციელის ტიპი. კრიზისი, რომელსაც ეჯახება ორგანიზაცია, ეს არის იზოლირებული მოვლენა ან ჯაჭვი მოვლენების. ეს არის ნაწილი იმ გარემომცველი გარემოსი, რაც აყალიბებს საზოგადოებრივ აზრს. კრიზისების 14% ხდება მოულოდნელად, როგორც აჩვენებს კრიზისების მართვის ინსტიტუტი გამოკვლეულია 50 000 – ზე მეტი შემთხვევა. დანარჩენი 86% იყო მეტნაკლებათ ნაწინასწარმეტყველები.. აი რატომ არის აუცილებელი კრიზისის გეგმაზე მუშაობაში ჩავრთოთ რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაციის თანამშრომელი. კრიზისის მართვა შეიძლება გამოიხატოს რამოდენიმე სიტყვით: ვთქვათ სიმართლე და რაც შეიძლება მალე. თუ როგორ მოვიქცევით კრიზისის დროს ეს რაღაც ხარისხით იმოქმედებს მომავალზე. სავარაუდო დაგეგმვის დახმარებით შეიძლება დაიკლოს კრიზისის სიმწიფემ, აგრეთვე გაარკვევს ან შეცვლის კომპანიის რეაქციას. იმის მიუხედავად მუშაობს თუ არა იგი დახურულ ან ღია სივცეში. კრიზისზე რეაქცია დიდი ხარისხით ისაზღვრება ოგანიზაციაში არსებული ვითარებით. ყველა არასწორი გადაწყვეტილებიდან, რომელიც შეიძლება მივიღოთ კრიზისის დროს არის ინფორმაციის ბლოკირება კრიზისის დროს. ხმების გავრცელების ალბათობა ძალიან მცირეა როცა ინფორმაცია გახსნილია და მისაწვდომი. ანტიკრიზისული დაგეგმვის დროს ყოველთვის საჭიროა შევისწავლოთ კომპანიის კომუნიკაციური კლიმატი. მოსალოდნელია, რომ კრიზისის დროს გაიზარდოს მოთხოვნილება ინფორმაციაზე. სამწუხაროდ კრიზისის შესახებ მონაცემების მიღება წინასწარ შეუძლებელია. იოლად გაუმკლავდებით კრიზის, თუ ჩვენ ორგანიზებას გაუკეთებთ საქმეს ისე, რომ ჩვენამდე მოვიდეს ყველა ინფორმაცია. რომელიც შეიძლება მივიღოთ დროზე ადრე. ამ მონაცემების შენახვა და დროულად აღდგება ძნელია, მაგრამ აუცილებელი. მნიშვნელოვანია პერიოდული შემოწმება და განახლება ამ ინფორმაციის.
კარგი გეგმა – ეს არის ისეთი გეგმა, რომელიც მოიცავს გამოსაყენებელ ინფორმაციას და ძირითად მომზადებულ მონაცემებს.რატომ არის სასურველი, რომ ანტიკრიზისული გეგმა განვიხილოთ წინასწარ? იმიტომ რომ მაშინ ჩნდება შესაძლებლობა აუდიტორიასთან ხელმძღვანელობის მუშაობის, სანამ კრიზისი მოხდება.
სამი ძირითადი ელემენტი წარმატებული ორგანიზაციის ურთიერთობისა კრიზისის დროს:
1. ურთიერთობის გეგმის არსებობა, როგორც საერთო ანტიკრიზისული გეგმის ნაწილი.
2. შესაძლებლობა იმისა, რომ შეიკრიბოს ანტიკრიზისული ჯგუფი.
3. კომპანიის ერთპიროვნული ხელმძღვანელის არსებობა კრიზისის დროს.ურთიერთობის გეგმის დამუშავების დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კომპანიის თანამშრომლები მოუყვებიან კრიზისის შესახებ თავიანთ ახლობლებს. ურთიერთობის მართვა კრიზისის დროს – ეს არის თვით კრიზისის მართვა.
მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ იქნება მოთხრობილი მოვლენაზე: მან უნდა გამოიწვიოს ნდობა და იყოს მისაღები. ამიტომ რობერტ ჰიტი გვირჩევს მივყვეთ თხრობის ფორმებს, იმიტომ რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა უნდა იცოდეს: ვინ, რა, როდის, სად, რატომ და როგორ. ის ამბობს: ,,პირველრიგში საჭიროა გაცნობიერება, რომ კრიზისზე პასუხი გულისხმობს კრიზისის აღწერას: ამის შემდეგ მას უნდა მოსდევდეს ამ აღწერის შემადგენელი კრიტიკული და სტრატეგიული შერჩევა და ბოლოს ანგარიში კრიზისზე”. აუცილებელია, რომ ეს ანგარიში იყოს ობიექტური და აჩვენებდეს, რომ ორგანიზაცია აკონტროლებს სიტუაციას და არის შესაძლებლობები მისი გადაწყვეტისა.იმის შემდეგ რაც შემუშავებულია ანტიკრიზისული გეგმა და მას გაეცნენ თანამშრომლები, შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ნდობის გამომწვევი კომპანიის წარმომადგენლის (სპიკერის) არჩევა.
მთავარი არ არის ის, თუ როდის იქნება გადაწყვეტილი კრიზისი, არამედ დატოვებს თუ არა ის მის შემდეგ წარმატების გრძნობას. აქედნ გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ორგანიზაციის ხედვას კრიზისთან დაკავშირებით, ასევე პიარ სპეციალისტის სამუშაოს, რომელიც გამოიხატება კრიზისის პრევენციასა და მის დარეგულირებაში.


ელდარ პირმისაშვილი

No comments:

Post a Comment