Tuesday, June 29, 2010

არაპროფესიონალი პროფესიონალები


სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში გა­ნა­თლ­ებ­ის რე­ფო­რმ­აზე თა­ვი­სი შე­ხე­დუ­ლე­ბა უკ­ვე ყვ­ელ­ამ გა­მო­თქ­ვა, ალ­ბათ, მხ­ოლ­ოდ ზა­რმ­აც­ებ­მა შე­იკ­ავ­ეს თა­ვი. ამ­იტ­ომ­აც, არ ვა­პი­რებ ჩა­ვუ­ღრ­მა­ვდე რე­ფო­რმ­ის სუ­სტ და ძლ­იერ მხ­არ­ეე­ბს, უბ­რა­ლოდ, რა­მდ­ენ­იმე უც­ნა­ურ სა­კი­თხ­ზე მი­ნდა შე­ვა­ჩე­რო თქ­ვე­ნი ყუ­რა­დღ­ება. სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში სხ­ვა­და­სხ­ვა სა­ქმ­ის პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლე­ბი არ­იან, მა­გრ­ამ არ არ­სე­ბო­ბს სა­სწ­ავ­ლე­ბლ­ები, რო­მლ­ებ­იც ამ პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლე­ბს ამ­ზა­დე­ბენ. არ­ადა, ვი­კი­პე­დი­აში (რო­მლ­ის სი­სწ­ორ­ეში, მა­რთ­ალ­ია ბე­ვრს ეჭ­ვი ეპ­არ­ება), პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლის შე­მდ­ეგ­ნა­ირი ტრ­ად­იც­იუ­ლი გა­ნმ­არ­ტე­ბაა მო­ცე­მუ­ლი: „სი­ტყ­ვა „პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლი“ აღ­ნი­შნ­ავს პი­რს, რო­მე­ლიც დი­პლ­ომ­ირ­ებ­ული სპ­ეც­ია­ლი­სტ­ია ამა თუ იმ პრ­ოფ­ეს­იულ სა­ქმ­ია­ნო­ბა­ში“.
რა თქ­მა უნ­და, მხ­ოლ­ოდ დი­პლ­ომი, არ­აფ­ერს ნი­შნ­ავს, უბ­რა­ლოდ, იმ­ის აღ­ნი­შვ­ნა მი­ნდა, რომ პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლს, რო­გო­რც მი­ნი­მუმ, პრ­ოფ­ეს­იუ­ლი მო­მზ­ად­ება უნ­და გა­აჩ­ნდ­ეს.
მგ­ონი, შე­სა­ვა­ლი­სთ­ვის სა­კმ­არ­ის­ად და­ვწ­ერე და ახ­ლა დრ­ოა, ქა­რთ­ველ პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლე­ბზე ვი­სა­უბ­რო.

გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინი

დი­ზა­ინ­ის გა­ნს­აზ­ღვ­რე­ბი­სთ­ვის კი­დევ ერთ ონ­ლა­ინ ენ­ცი­კლ­ოპ­ედ­იას მო­ვი­შვ­ელ­იებ. ამ­ჯე­რად, ბრ­იტ­ან­იკ­ას:
გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინი: პრ­ოფ­ეს­ია და ამ­ავე დრ­ოს, ხე­ლო­ვნ­ება ის­ეთი ვი­ზუ­ალ­ური ელ­ემ­ენ­ტე­ბის შე­რჩ­ევ­ისა და ერ­თმ­ან­ეთ­თან შე­ხა­მე­ბი­სა, რო­გო­რი­ცაა – შრ­იფ­ტი, გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა და ფე­რი. გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის ამ­ოც­ან­აა, - გა­რკ­ვე­ული მე­სი­ჯი აუ­დი­ტო­რი­ას. სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის უა­მრ­ავი სპ­ეც­ია­ლი­სტ­ია. რა­შიც მა­რტ­ივ­ად და­რწ­მუ­ნდ­ებ­ით, თუ ქა­ლა­ქში გა­ივ­ლით და სა­რე­კლ­ამო ბა­ნე­რე­ბს გა­და­ხე­და­ვთ. ან ღვ­ინ­ის მა­ღა­ზი­აში შე­ხვ­ალთ, რო­მე­ლიც თა­ვის მხ­რივ, გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის გა­მო­ფე­ნაა, ვი­ნა­იდ­ან, თი­თო­ეუ­ლი ღვ­ინ­ის ეტ­იკ­ეტი ცდ­ილ­ობს გა­რკ­ვე­ული გზ­ავ­ნი­ლი მი­იტ­ან­ოს მო­მხ­მა­რე­ბე­ლთ­ან. რო­მე­ლი­მე ქა­რთ­ული გა­ზე­თი­სა თუ ჟუ­რნ­ალ­ის, პუ­ბლ­იკ­აც­იე­ბის თი­თო­ეუ­ლი გვ­ერ­დიც ხომ გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის პრ­ოდ­უქ­ტია. ეს გვ­აფ­იქ­რე­ბი­ნე­ბს, რომ სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის უა­მრ­ავი სპ­ეც­ია­ლი­სტ­ია, რა­დგ­ან ყვ­ელ­აფ­ერ იმ­ას, რაც მე ჩა­მო­ვთ­ვა­ლე, გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის სპ­ეც­ია­ლი­სტ­ები ქმ­ნი­ან. გა­სა­კვ­ირი კი ის­აა, რომ არც ერთ ქა­რთ­ულ უმ­აღ­ლეს სა­სწ­ავ­ლე­ბე­ლში გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის კა­თე­დრა არ არ­სე­ბო­ბს და ამ სფ­ერ­ოს პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლთა უმ­რა­ვლ­ეს­ობა თვ­ით­ნა­სწ­ავ­ლია. მას ვი­ნც ამ პრ­ოფ­ეს­იის და­უფ­ლე­ბას გა­და­წყ­ვე­ტს, ძა­ლი­ან მწ­ირი არ­ჩე­ვა­ნი ექ­ნე­ბა:
1. ჩა­აბ­არ­ოს სა­მხ­ატ­ვრო აკ­ად­ემ­ია­ში ‑ გრ­აფ­იკ­ის ფა­კუ­ლტ­ეტ­ზე.
აქ მას და­ზგ­ური გრ­აფ­იკ­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად, შე­სა­ძლ­ებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა, პლ­აკ­ატ­ის ხე­ლო­ვნ­ებ­ას და წი­გნ­ის ილ­უს­ტრ­აც­იას და­ეუ­ფლ­ოს. მა­გრ­ამ პა­რა­ლე­ლუ­რად, თა­ვად მო­უწ­ევს კო­მპ­იუ­ტე­რუ­ლი პრ­ოგ­რა­მე­ბის შე­სწ­ავ­ლა­ზე იზ­რუ­ნოს, რაც გრ­აფ­იკ­ული დი­ზა­ინ­ის სპ­ეც­ია­ლი­სტ­ის­თვ­ის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.
2. გა­ია­როს სა­სე­რტ­იფ­იკ­ატო კუ­რსი გრ­აფ­იკ­ულ დი­ზა­ინ­ში.
ას­ეთი კუ­რს­ები ცო­ტაა და ის­ინი, ვი­ნც ამ კუ­რს­ებ­ზე ას­წა­ვლ­იან, ძი­რი­თა­დად თვ­ით­ნა­სწ­ავ­ლი დი­ზა­ინ­ერ­ები არ­იან, ზო­გი­ერ­თი გა­მო­ნა­კლ­ის­ის გა­რდა.
3. და­იქ­ირ­ავ­ოს ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ური პე­და­გო­გი.
პე­და­გო­გი, უკ­ეთ­ეს შე­მთ­ხვ­ევ­აში, სა­მხ­ატ­ვრო აკ­ად­ემ­იის კუ­რს­და­მთ­ავ­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, რო­მე­ლმ­აც შე­მდ­გო­მში თა­ვად ის­წა­ვლა კო­მპ­იუ­ტე­რუ­ლი პრ­ოგ­რა­მე­ბი და მზ­ად არ­ის თა­ვი­სი გა­მო­ცდ­ილ­ება სხ­ვე­ბს­აც გა­უზ­ია­როს.

ვებდი­ზა­ინი

ვე­ბდ­იზ­აი­ნის შე­მთ­ხვ­ევ­აში სა­ქმე კი­დევ უფ­რო ცუ­დად არ­ის, თუ­კი გრ­აფ­იკ­ულ დი­ზა­ინს ირ­იბ­ად მა­ინც ას­წა­ვლ­იან ამა თუ იმ უმ­აღ­ლეს სა­სწ­ავ­ლე­ბე­ლში, ვებდი­ზა­ინს მხ­ოლ­ოდ კუ­რს­ებ­ზე თუ შე­ის­წა­ვლ­ით. არ­ადა, ხშ­ირ­ად, ას­ეთი კუ­რს­ებ­ის სა­რე­კლ­ამო ფუ­რც­ლე­ბს იმ­დე­ნად უღ­იმ­ღა­მო სა­ხე აქ­ვს, რომ ძნ­ელი წა­რმ­ოს­ად­გე­ნია, ამ კუ­რს­ებ­ის მე­სვ­ეუ­რთ სა­ერ­თოდ რა წა­რმ­ოდ­გე­ნა აქ­ვთ დი­ზა­ინ­ზე. ამ­გვ­არ კუ­რს­ებ­ზე, რო­გო­რც ჩა­ნს, თა­ვად პე­და­გო­გე­ბიც თვ­ით­ნა­სწ­ავ­ლე­ბი არ­იან. სა­მწ­უხ­არ­ოა, რომ სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში არც ერთ უმ­აღ­ლეს სა­სწ­ავ­ლე­ბე­ლში ვე­ბდ­იზ­აი­ნს არ ას­წა­ვლ­იან. ის­ევ პა­რა­დო­ქს­ული სი­ტუ­აც­ია: არ­სე­ბო­ბს უა­მრ­ავი ქა­რთ­ული ვე­ბგ­ვე­რდი, მათ შო­რის სა­კმ­აოდ მა­ღა­ლი დო­ნი­საც, მა­გრ­ამ არ არ­სე­ბო­ბს ინ­სტ­იტ­უც­ია, რო­მე­ლშ­იც ამ გვ­ერ­დე­ბის შე­მქ­მნ­ელ­ებს შე­უძ­ლიათ ის­წა­ვლონ.

IT მე­ნე­ჯე­რი

თბ­ილ­ის­ში თი­თქ­მის ყვ­ელა ოფ­ის­ში დგ­ას კო­მპ­იუ­ტე­რი. ამ კო­მპ­იუ­ტე­რე­ბის არ­მი­ას IT მე­ნე­ჯე­რე­ბი ემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან. ად­ამ­ია­ნე­ბი, რო­მე­ლთა სა­ქმ­ეა სწ­რა­ფად და ხა­რი­სხ­ია­ნად მო­აგ­ვა­რონ კო­მპ­იუ­ტე­რე­ბთ­ან და­კა­ვშ­ირ­ებ­ული პრ­ობ­ლე­მე­ბი. IT მე­ნე­ჯე­რის ფუ­ნქ­ცი­აში ას­ევე შე­დის კო­მპ­იუ­ტე­რე­ბის და მო­წყ­ობ­ილ­ობ­ებ­ის დრ­ოუ­ლი გა­ნა­ხლ­ება-მო­დე­რნ­იზ­აც­ია და ქს­ელ­ის და­გე­გმ­ვა. ანუ არა მხ­ოლ­ოდ კო­ნკ­რე­ტულ მო­მე­ნტ­ში წა­მო­ჭრ­ილი პრ­ობ­ლე­მის გა­და­ჭრა, არ­ამ­ედ მა­თი პრ­ევ­ენ­ცია და მო­მა­ვა­ლში ჩა­სა­ტა­რე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ოე­ბის წი­ნა­სწ­არ გა­ნს­აზ­ღვ­რა. მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ თბ­ილ­ის­ში IT მე­ნე­ჯე­რის კუ­რს­ები არ­სე­ბო­ბს, რე­ალ­ურ­ად მო­მუ­შა­ვე IT მე­ნე­ჯე­რე­ბის უმ­ეტ­ეს­ობა თვ­ით­ნა­სწ­ავ­ლია.

მა­ნქ­ან­ის ხე­ლო­სნ­ები

ქა­რთ­ველ დი­ზა­ინ­ერ­ებს, IT მე­ნე­ჯე­რე­ბსა და მა­ნქ­ან­ის ხე­ლო­სნ­ებს შო­რის ბე­ვრი სა­ერ­თოა. მათ უმ­ეტ­ეს­ობ­ას, ცო­დნა ენ­თუ­ზი­აზ­მის წყ­ალ­ობ­ით აქ­ვს მი­ღე­ბუ­ლი, (ან უბ­რა­ლოდ, თა­ვი­ანთ კო­ლე­გე­ბს უყ­ურ­ებ­დნ­ენ და ამ­გვ­არ­ად და­ეუ­ფლ­ნენ პრ­ოფ­ეს­იას).
ყვ­ელა ზე­მოთ ჩა­მო­თვ­ლილ სფ­ერ­ოში, უა­მრ­ავი სა­ინ­ტე­რე­სო პი­რო­ვნ­ებ­აა, რო­მე­ლიც კა­რგ­ად არ­თმ­ევს თა­ვს სა­ქმ­ეს, ამ­ას ცხ­ად­ყო­ფს ბა­ნე­რე­ბით, ჟუ­რნ­ალ­ებ­ით და სხ­ვა­და­სხ­ვა ტი­პის სა­რე­კლ­ამო პრ­ოდ­უქ­ტით სა­ვსე ქა­ლა­ქი, ჩნ­დე­ბა ახ­ალი ქა­რთ­ული ვე­ბგ­ვე­რდ­ები, თბ­ილ­ის­ის ოფ­ის­ებ­ში მუ­შა­ობ­ენ კო­მპ­იუ­ტე­რე­ბი. უბ­რა­ლოდ, ვი­ღა­ცას თა­ვი­და­ნვე რომ ეფ­იქ­რა და გა­ეთ­ვა­ლა რა ტი­პის სპ­ეც­ია­ლი­სტ­ებ­ზე არ­ის მო­თხ­ოვ­ნა სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში, ყვ­ელა ეს ად­ამ­ია­ნი სრ­ულ­ად და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბდა „პრ­ოფ­ეს­იო­ნა­ლო­ბი­სა­თვ­ის“ სა­ჭი­რო მო­თხ­ოვ­ნე­ბს, მი­იღ­ებ­და შე­სა­ბა­მის გა­ნა­თლ­ებ­ას და მა­თი შრ­ომ­ის უშ­უა­ლო მო­მხ­მა­რე­ბლ­ებ­იც მე­ტად იქ­ნე­ბო­დნ­ენ კმ­აყ­ოფ­ილ­ნი შე­სრ­ულ­ებ­ული სა­მუ­შა­ოთი.


2 comments:

  1. დიდი მადლობა ავტორს საინტერესო სტატიისთვის!!!!ალბათ 15 წლის წინ ჩვენს პროფესიაზეც იგივეს დაწერდნე!
    პ.ს.ეს იმედან "მტკივნეული" თემაა ალბათ ამას ცალკე სტატია უნდა დავუთმოთ
    PRიდა

    ReplyDelete
  2. არაჩვეულებრივი ბლოგია :)))))))))

    ReplyDelete